PRO-ZUMA, s.r.o., i*Look © 2009~, Všetky práva vyhradené, All Rights Reserved
WebMaster: ilook.szm.sk
V čase od augusta 2009 do apríla 2010 firma realizovala projekt vzdelávania zamestnancov firmy v spolupráci so Sociálnou implementačnou agentúrou MPSVaR SR, s názvom Vzdelávanie pracovníkov PRO-ZUMA, s.r.o. v kontexte európskej legislatívy. Počet zúčastnených zamestnancov bol 13. Cieľom projektu bolo zvýšiť zručnosti zamestnancov v oblasti pracovného práva, informačných technológií a metodiky vedenia účtovníctva v kontexte európskej legislatívy, za účelom skvalitňovania poskytovaných služieb domácim i zahraničným zákazníkom firmy. Po absolvovaní vzdelávacích aktivít v oblasti účtovania zahraničných firiem, špecifík účtovníctva európskych krajín, sú zamestnanci pripravení a kvalifikovaní aj na vedenie účtovnej agendy zahraničných firiem, čo zvýši ich kvalifikovanosť a odbornosť a rozšíri možnosti ich uplatnenia sa vo firme. Poznatky a znalosti z oblasti mzdovej agendy a pracovného práva využijú najmä pri spracovávaní miezd pre zákaznícke firmy, čím sa rozšíri portfólio ponúkaných služieb firmy a kvalitatívna úroveň zamestnancov. Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (www.esf.gov.sk).