PRO-ZUMA, s.r.o.
Mladoboleslavská 1, 902 01 Pezinok

 

IČO: 315 737, DIČ: 2020359880

 

Vec: Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže podľa § 281 až § 288 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

 

PRO-ZUMA, s.r.o. ako verejný obstarávateľ v zmysle § 281 až  § 288 zákona č. 513/1991 Z.b. Obchodného zákonníka predkladá

výzvu na predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie vzdelávania pracovníkov
PRO-ZUMA, s.r.o.

 

1.         Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:                          PRO-ZUMA, s.r.o.

Sídlo:                            Mladoboleslavská 1, 902 01 Pezinok

IČO:                             31 436 790

Zastúpený:                   Ing. Štefanom Chovancom, konateľom

 

 

2.      Predmet zákazky

      Vzdelávanie pracovníkov firmy: „Vzdelávanie pracovníkov PRO-ZUMA, s.r.o.
                                                      v zmysle európskej legislatívy“

Predpokladaný rozsah vzdelávania :                176 hodín/pracovník

Predpokladaný počet účastníkov:                    13 pracovníkov firmy

3. Opis predmetu zákazky:

Vzdelávanie pracovníkov je zamerané na prehĺbenie zručností a vedomostí v nasledujúcich oblastiach:

1. Zvýšenie zručností pracovníkov firmy v oblasti pracovného práva.

2. Zvýšenie zručností pracovníkov firmy v oblasti informačných technológií.

3. Zvýšenie zručností pracovníkov firmy v oblasti účtovníctva, miezd a daní v zmysle európskej legislatívy.

 

 

 

Obsahové zameranie vzdelávania:

 

Aktivita 1:

Prehĺbenie zručností v oblasti pracovnoprávneho minima

5 dní, max. 40 hodín/posl., max. suma 6 041,29  €,  t.j. 182 000,- Sk, 

 

Aktivita 2:

Prehĺbenie zručností v oblasti informačných technológií

10 dní, max. 80 hodín/posl., max. suma 11 737,37 €, t.j. 353 600 Sk

 

Aktivita 3:

Vzdelávanie v oblasti účtovníctva, daní a miezd v kontexte s európskou legislatívou

7 dní, max. 56 hodín/posl., max. suma 8 198,90 €, t.j. 247 000 Sk

 

4. Lehota, miesto a spôsob plnenia:

Predpokladaný termín zahájenia:  august 2009

Predpokladaný termín ukončenia: apríl 2010

Miesto realizácie: v priestoroch firmy PRO-ZUMA, s.r.o.

Spôsob realizácie: Všetky aktivity budú prebiehať v dvoch skupinách. V prvej skupine bude zaradených 7 pracovníkov, v druhej skupine 6 pracovníkov.

 

5. Cena a spôsob určenia ceny:

Cenovú ponuku na zabezpečenie vzdelávania a prípravy pre trh práce žiadame predložiť na jednotlivé aktivity.

Cena musí obsahovať iba oprávnené náklady spojené so zabezpečením predmetu zákazky.

Za oprávnené výdavky na zabezpečenie služby sa považujú výdavky, ktoré bezprostredne súvisia so zabezpečením vzdelávania.

DPH nepredstavuje oprávnený výdavok okrem prípadov, keď je skutočne a definitívne znášaná dodávateľom.

 

6. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:

-          projekt vzdelávania

-          cenovú ponuku

-          kópiu Výpisu z obchodného alebo živnostenského registra

 

7. Ponuku predložte v lehote do: 24.7.2009

osobne, alebo poštou v obálke s poznámkou prieskum trhu a identifikáciou odosielateľa, na adresu obstarávateľa: PRO-ZUMA, s.r.o., Mladoboleslavská 1, 902 01 Pezinok,.

 

8. Kritériá na hodnotenie ponúk

Verejný obstarávateľ rozhodol, že jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia  cena vzdelávania za všetky aktivity za hodinu a na jedného poslucháča.

 

Postup výpočtu najvýhodnejšej ponuky:

Suma za vzdelávanie za tri aktivity spolu, (V),

Počet hodín vzdelávania/poslucháč za tri aktivity spolu, (H)

 

Cena/hod./posl. = V/H

Rozhodujúce kritérium je Cena/hod./posl., ktorá je podielom Sumy za vzdelávanie za tri aktivity spolu (V), Počtu hodín vzdelávania/poslucháč za tri aktivity spolu (H).

 Víťazom bude uchádzač, ktorého Cena/hod./posl. bude najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky.

 

9. Zverejnenie verejnej obchodnej súťaže

Text tejto verejnej obchodnej súťaže v tomto znení je uverejnený aj na webovej stránke našej firmy www.pro-zuma.szm.sk.

Súčasne je zverejnený aj v priestoroch našej firmy na adrese PRO-ZUMA, s.r.o., Mladoboleslavská 1, 902 01 Pezinok. 

 

V Pezinku, 17.6.2009

 

 

                                                                                              Ing. Štefan Chovanec

konateľ

kontaktná osoba: Ing. Štefan Chovanec

tel. č.: 0903/725640, fax:033/6400881, e-mail: prozuma@ba.telecom.sk

 

Príloha č. 1

Rámcová osnova projektu vzdelávania

 

1. Základné údaje o uchádzačovi t.j. názov organizácie, sídlo organizácie, meno štatutárneho zástupcu (ov), IČO, bankové spojenie, kontaktné telefónne číslo, e-mailovú adresu a číslo faxu.

Uviesť, či uchádzač je, alebo nie je platiteľom DPH.

 

2. Názov vzdelávania

3. Miesto realizácie vzdelávania (adresa):

4. Rozsah vzdelávania :

vyučovacia hodina v rozsahu :            60 minút

 

5. Metódy výučby: (popísať uplatňované pri uskutočňovaní vzdelávacej aktivity, napr. prednáška)

 

6. Učebný plán a osnovu: (obsahová náplň vzdelávania, hlavné témy, predmetová skladba s vyznačením hodín)

 

7. Zloženie a kvalita lektorského zboru: (uviesť menný zoznam lektorov, odborný profil, dĺžku praxe)

 

8. Spôsob ukončenia vzdelávania: (ústne skúšky, a pod.)

 

 

 

 

V............................... dňa .....................                                dodávateľ služby


Tento dokument vo formáte MS-Word 2003 (*.doc) si môžete stiahnuť po kliknutí na tento odkaz pravým tlačidlom myši a následne si z ponuky vyberiete príkaz „Uložiť cieľ/link/odkaz ako...“ (Save target/link as...).